Política de Privacitat

Objecte

A HARDNET SYSTEMS INFORMATICA PROFESIONAL SLU (en endavant LLEIDA PRO) treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. En aquest sentit, hem actualitzat la nostra política de privacitat a fi d’informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb nosaltres.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

L’interessat/da que faciliti a LLEIDA PRO dades de caràcter personal a través d’aquesta plataforma o per qualsevol altra via, queda informat de que el tractament de les seves dades és realitzat per:

HARDNET SYSTEMS INFORMATICA PROFESIONAL SLU
CIF B25506080
Baró de Maials, 11 baixos
25005– LLEIDA (LLEIDA)
Tel. 973044366
info@lleidapro.com

Contacte del Delegat de Protecció de Dades : rgpd@hst.cat

 

LLEIDA PRO, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives per tal d’assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals.

Amb quina finalitat recollim les seves dades personals?

A efectes del que preveu la LOPD- RGPD, l’informem que les dades que voluntàriament ens estigui facilitant en aquesta plataforma i a través de qualsevol altra via, seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries.

Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: prestar-li serveis sol·licitats, així com respondre a les seves consultes o sol.licituds.

També podem utilitzar les seves dades per oferir-li informació i ofertes sobre els nostres serveis, enviar-li comunicacions, butlletins, activitats i notícies del seu interès relacionades amb l’empresa i el seu sector d’activitat.

Durant quan de temps conservaran les dades?

Les dades es conservaran durant tot el temps que el contracte o relació comercial estigui vigent i la finalitat per la qual s’hagin obtingut i mentre no exerceixi els seus drets d’oposició i/o cancel.lació indicats.

Un cop finalitzada la esmentada relació, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

En els casos en què hi hagi una relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions derivades de la mateixa serà l’existència de la relació comercial establerta entre les parts.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

També el tractament de les seves dades personals per a enviar-li circulars informatives, comunicacions, butlletins, activitats i notícies del seu interès relacionades amb el servei contractat es troba legitimat per raó de la relació comercial existent amb LLEIDA PRO de conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

Confidencialitat i destinataris de les dades

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. LLEIDA PRO ha adoptat totes les mesures de protecció necessàries per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips i centres, compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Les dades només seran accessibles per les persones de l’empresa que ho requereixin per a dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

LLEIDA PRO no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol.licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligats a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il.lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades per les persones interessades.

Transferències internacionals

LLEIDA PRO no té previst fer transferències internacionals de dades a tercers països.

Quins són els seus drets?

LLEIDA PRO garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats de les persones interessades.

Qualsevol persona té dret a sol.licitar al responsable del tractament la confirmació sobre si estem tractant les dades personals que li concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol.licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol.licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que foren recollides.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, la portabilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i també, a l’oblit de les mateixes.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha atorgat el consentiment per alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, en el seu cas, deixarem de fer-ho per aquesta finalitat concreta.

Tots els drets mencionats poden exercir-se mitjançant sol.licitud a través dels medis de contacte que figuren en l’apartat “RESPONSABLE” d’aquesta política de privacitat o bé a través de la direcció del Delegat de Protecció de Dades : rgpd@hst.cat

Així mateix, li comuniquem que pot presentar una reclamació directament davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (agpd.es) o altra autoritat de control competent. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se als mencionats organismes.

Formularis web

LLEIDA PRO, informarà de forma clara i intuïtiva, les dades que seran obligatòries i necessàries d’aportar.

Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a LLEIDA PRO, per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades per les finalitats mencionades.

El no facilitar les dades personals sol.licitades o el no acceptar la present política de protecció  de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes o serveis de LLEIDA PRO

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, LLEIDA PRO està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació a l’interessat i adequades, pertinents i  limitades en relació amb la finalitat per la qual són tractades.

Continguts i enllaços

LLEIDA PRO es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves diferents plataformes, podent limitar o no permetre l’accés a la informació.

Tampoc assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs i plataformes de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol plataforma de LLEIDA PRO.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

L’informem igualment, que les fotografies que estiguin penjades en qualsevol plataforma són propietat de LLEIDA PRO.

Canvis a la Política de Privacitat

LLEIDA PRO es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, LLEIDA PRO no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament autoritzats per l’afectat o que resultin de tenir contractat algun servei. En conseqüència, en qualsevol dels formularis que puguin aparèixer en aquest lloc web i altres plataformes, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre informació de LLEIDA PRO, amb independència de la informació comercial puntualment sol.licitada.

Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre LLEIDA PRO amb els usuaris de qualsevol dels seus serveis telemàtics, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.